izmir escort ankara escort escort ankara ankara escort bayan bodrum escort

เอกสารแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
เอกสารแนวทางการประกันคุณภาพภายใน PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 ธันวาคม 2010 เวลา 13:12 น.

  new ปฐมวัย

pdfpic 1. คำนำ/สารบัญ

pdfpic 2. บทที่ 1 และ บทที่ 2

pdfpic 3. บทที่ 3 (มาตรฐานที่ 1-4)

pdfpic 4. บทที่ 3 (มาตรฐานที่ 5-8)

 


 

pdfpic 5. บทที่ 3 (มาตรฐานที่ 9-11)

pdfpic 6. บทที่ 4 (การใช้คะแนนตัวบ่งชี้)

pdfpic 7. ภาคผนวก ก. ข. และผู้จัดทำ

pdfpic 8. ปก

new เอกสารแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

pdfpic เล่มที่ 1 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

pdfpic เล่มที่ 2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

pdfpic เล่มที่ 3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

pdfpic เล่มที่ 4 การจัดระบบและสารสนเทศภายในสถานศึกษา

pdfpic เล่มที่ 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

pdfpic เล่มที่ 6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

pdfpic เล่มที่ 7 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา

pdfpic เล่มที่ 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง